ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.30 น.

สถานที่ในการใช้สิทธิ แผนกกฎหมาย อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-501-2175 หรือ 095-367-1345

เอกสาร ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W1 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W1 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ดาวน์โหลด

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.30 น.

สถานที่ในการใช้สิทธิ แผนกกฎหมาย อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-501-2175 หรือ 095-367-1345

เอกสาร ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W2 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W2 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ดาวน์โหลด

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.30 น.

สถานที่ในการใช้สิทธิ แผนกกฎหมาย อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-501-2175 หรือ 095-367-1345

เอกสาร ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ดาวน์โหลด

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.30 น.

สถานที่ในการใช้สิทธิ แผนกกฎหมาย อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-501-2175 หรือ 095-367-1345

เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ดาวน์โหลด