ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ครั้งแรก วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 -15.30 น.

สถานที่ในการใช้สิทธิ แผนกกฎหมาย อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-501-2175 หรือ 095-367-1345

เอกสาร ดาวน์โหลด
การปรับสิทธิของ PRG-W1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ดาวน์โหลด

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ครั้งแรก วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 -15.30 น.

สถานที่ในการใช้สิทธิ แผนกกฎหมาย อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-501-2175 หรือ 095-367-1345

เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ดาวน์โหลด