กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

กิจกรรม วันที่ เอกสารนำเสนอ วิดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 24 เมษายน 2567 ดูวิดีโอ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 17 ตุลาคม 2566 ดูวิดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 19 เมษายน 2566 ดูวิดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 28 เมษายน 2565 ดูวิดีโอ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 08 ธันวาคม 2564 ดูวิดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 13 พฤษภาคม 2564 ดูวิดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 03 สิงหาคม 2563 ดูวิดีโอ