คณะกรรมการบริษัท

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทองกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.พรสิริ ปุณเกษมกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นายปกิต เอี่ยมโอภาสกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมเกียรติ มรรคยาธรกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านยุทธศาสตร์ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี