คณะกรรมการบริษัท

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง
รองศาสตราจารย์
ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นางวีณา อรัญญเกษม
นางวีณา อรัญญเกษม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายปกิต เอี่ยมโอภาส
นายปกิต เอี่ยมโอภาส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายเกษมสุข จงมั่นคง
นายเกษมสุข จงมั่นคง

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนและกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนและกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร
นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการผู้จัดการใหญ่