รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/03/2565 ประเภท : XM

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 469,487,550 74.69
2. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 123,454,392 19.64
3. น.ส. อตินุช ตันติวิท 9,052,600 1.44
4. นาง วรรณวิภา ตันติวิท 8,990,000 1.43
5. DBS BANK LTD 6,136,200 0.98
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด 700,000 0.11
7. นาย บันเทิง ตันติวิท 595,900 0.09
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 537,750 0.09
9. นาย วิทิต ลีนุตพงษ์ 500,000 0.08
10. นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ 430,000 0.07