โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2567 ประเภท : XM

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 517,610,023 74.65
2. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 136,916,409 19.74
3. นาง วรรณวิภา ตันติวิท 10,501,202 1.51
4. น.ส. อตินุช ตันติวิท 10,448,555 1.51
5. DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS 5,703,150 0.82
6. นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ 640,000 0.09
7. นาย บันเทิง ตันติวิท 618,690 0.09
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 429,610 0.06
9. น.ส. วิไล ตั้งสิน 342,551 0.05
10. นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล 309,671 0.04

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน