ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PRG”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536 โดย บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PRG) และบริษัทย่อยของ PRG มีการประกอบธุรกิจใน 5 ธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจข้าว
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจ OEM
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจศูนย์อาหาร
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน
กลุ่มที่ 5 ธุรกิจโลจิสติกส์