ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินกิจการออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจศูนย์อาหาร
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์