ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระเเล้ว 810 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 629 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 629 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2175
โทรสาร 0-2501-2176
สถานที่ตั้งฝ่ายขายต่างประเทศ เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บีเค เซ็นเตอร์ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2661-7900, 090-980-1810
โทรสาร -
เว็บไซต์ www.mahboonkrongrice.com, www.patumrice.com  และ www.patumrice.co.th 
อีเมล์ SALES@PRG.CO.TH, PRGRICE@PRG.CO.TH