ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เวลา 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-meeting
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เวลา 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-meeting
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เวลา 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-meeting
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เวลา 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-meeting
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-meeting
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-meeting
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444  อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444  อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444  อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร