การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่าง ประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร และยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีก ด้วย บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
ถ้อยแถลงประกอบนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
หนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
หนังสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานในกลุ่มบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ดาวน์โหลด
ระเบียบการให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
No Gift Policy ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด