วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"ผู้นำการลงทุนธุรกิจอาหาร
แบบครบวงจร พร้อมทั้งพัฒนา
และบริหารสินทรัพย์
สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน"

ภารกิจหลัก

  • สร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ
  • ขยายธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีหลากหลายทั้งภายในและนอกองค์กร
  • เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของพนักงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • บริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
“บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ เพิ่มคุณค่าสู่สังคม”