คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้

นายสมเกียรติ มรรคยาธรกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์
นายศตวรรษ หลักแหลมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร
นายธีรชัย อิสระผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
นายจิรชาญ คัมภิรานนท์รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารกลยุทธ์
นางปรียานุช นันทโชติผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
นางสาวปริศนา กลั่นแก้วผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
นางสาวคนึงนุช ทองประหยัดเลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
-->