คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ มรรคยาธร
นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล
นางสาวพิมลรัตน์
จิตต์ภาวนาสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ

นายศตวรรษ หลักแหลม
นายศตวรรษ หลักแหลม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร

นายธีรชัย อิสระ
นายธีรชัย อิสระ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM

นายจิรชาญ คัมภิรานนท์
นายจิรชาญ คัมภิรานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารกลยุทธ์

นายนลิน หาญมโนรมย์
นายนลิน หาญมโนรมย์

ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO))

นายอภิมงคล กิจวัตร์
นายอภิมงคล กิจวัตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

นายปัจจัย ซิว
นายปัจจัย ซิว

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าต่างประเทศ

นางปรียานุช นันทโชติ
นางปรียานุช นันทโชติ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน (มอบหมายปฏิบัติหน้าที่)

นางสาวปริศนา  กลั่นแก้ว
นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)

นางสาวคนึงนุช ทองประหยัด
นางสาวคนึงนุช ทองประหยัด

เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท