ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2565 2564 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ประจำปี 2564
รายงานประจำปี ประจำปี 2563
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563
งบการเงิน
Q1
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB