ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2567 2566 2565
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ประจำปี 2566 ประจำปี 2565
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q1
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB