โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทฯ ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจข้าว ธุรกิจศูนย์อาหาร และธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน รายละเอียดปรากฎดังแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท