ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรสุทธิ

 

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ ไตรมาส
1/2567
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,776.64 10,567.88 11,377.74 8,452.46 7,551.66
หนี้สินรวม 2,932.58 2,598.63 2,702.18 2,289.71 1,926.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,844.06 7,969.25 8,675.56 6,162.75 5,627.55
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 693.42 693.39 658.70 600.00 600.00
รายได้รวม 584.29 2,339.80 2,396.88 2,113.17 1,975.97
กำไรสุทธิ -12.84 346.41 608.49 416.40 405.19
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.50 0.95 0.69 0.68
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.65 3.18 7.19 5.33 4.26
ROE(%) 4.69 4.16 8.20 7.06 5.54
อัตรากำไรสุทธิ(%) -2.20 14.81 25.39 19.70 20.39