ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรสุทธิ

 

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ ปี 9M/2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,922.38 11,377.74 8,452.46 7,551.66 11,741.20
หนี้สินรวม 3,025.58 2,702.18 2,289.71 1,926.84 2,725.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,896.80 8,675.56 6,162.75 5,627.55 9,010.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 693.39 658.70 600.00 600.00 600.00
รายได้รวม 1,838.22 2,396.88 2,113.17 1,975.97 2,370.99
กำไรสุทธิ 373.88 608.49 416.40 405.19 353.17
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.54 0.95 0.69 0.68 0.59
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 5.90 7.19 5.33 4.26 3.12
ROE(%) 6.68 8.20 7.06 5.54 3.97
อัตรากำไรสุทธิ(%) 20.34 25.39 19.70 20.39 14.83