สารจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2564 กลุ่มบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นไปตามบริบทของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัทได้มีการทุ่มเทศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในช่องทางออนไลน์ และด้านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการบริหารงานขาย และการจัดการบริหารกระบวนการทำงานภายในเพื่อลดต้นทุน และยังสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านปี 2564 มาได้ โดยมีผลกระทบต่อผลประกอบการไม่มากนัก ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจศูนย์อาหาร โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน 2,113 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท พี อาร์ จีฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวม 8,452 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,290 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,163 ล้านบาท

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อาหาร ได้มีการเน้นช่องทางขายด้านออนไลน์ โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีการปรับระบบเชื่อมต่องานขายให้เป็นระบบอัตโนมัติในการรับคำสั่งซื้อจากผู้บริโภคผ่านทางทุกแพลตฟอร์มของ E-Market Place ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่องทางออนไลน์ เมื่อเทียบกับ ปี 2563 มากกว่า 100 เท่า นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีถึงแม้ว่าขนาดตลาดจะยังไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับช่องทางขายเดิม แต่เป็นช่องทางตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน 2564

สำหรับราคาต่อหน่วยของข้าวที่เป็นราคาตลาดในปี 2564 ได้มีการปรับตัวลดลงจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง แต่บริษัทได้พยายามเพิ่มปริมาณการขายให้มากขึ้นกว่าปี 2563 ทำให้รายได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 2 และได้พยายามเน้นย้ำการขายสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ และข้าวโภชนาการสูง จนทำให้ปัจจุบันข้าวมาบุญครองเป็นผู้นำตลาดสำหรับข้าวเพื่อสุขภาพ รวมถึงได้รับรางวัลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีพิเศษ โดยได้รับเครื่องหมายสัญลักษณ์พนมมือติดดาว จากกระทรวงพาณิชย์เป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน

ส่วนการส่งออกในปีนี้นั้น แม้ว่ายังได้รับผลกระทบรุนแรงจากค่าขนส่ง และการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า แต่จากการอ่อนตัวของค่าของเงินบาทในปี 2564 ทำให้บริษัทมีรายได้การส่งออกเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2563

ธุรกิจศูนย์อาหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่สองและสาม ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2564 เป็นเหตุให้ธุรกิจศูนย์อาหารของบริษัทยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการการควบคุมเวลาการปิด-เปิดร้านอาหารของภาครัฐ รวมถึงการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคที่นิยมการสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านมากขึ้น

แต่บริษัทยังเชื่อว่าธุรกิจศูนย์อาหาร สามารถที่จะฟื้นตัวได้ในอนาคต และเป็นธุรกิจที่บริษัทสามารถใช้กระจาย ความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจข้าวสารบรรจุถุง ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทได้มีการเปิดศูนย์อาหาร "Food Legends by MBK" เพิ่มอีก 1 สาขา ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของร้านอาหารให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ปรับการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกครึ่งชั่วโมง มีการจัดเว้นระยะห่าง ตามมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขในทุกสาขาของศูนย์อาหาร รวมถึงตรวจตราร้านค้าผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในศูนย์อาหาร ให้มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความมั่นใจ

ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน ดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาที่ดิน ริมแม่น้าเจ้าพระยาให้เป็นโครงการ ริเวิอร์เดล มารีน่า เพื่อเป็นท่าเรือยอร์ช ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับ เอ-คลาส ครบวงจรแห่งแรกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วยท่าเรือริเวอร์ยอร์ช พื้นที่ให้เช่าเก็บเรือ โชว์รูมเรือ ศูนย์ซ่อมบำรุงเรือ และศูนย์รวมสินค้าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับเรือ ปั๊มน้ำมันริมแม่น้ำ ร้านอาหารริมน้ำ และ ลานแสดงกิจกรรมริมแม่น้ำ โดยจะเปิดให้บริการในปี 2565

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กลุ่มบริษัท พี อาร์ จีฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยในปี 2564 ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ "ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว" ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ถึงแม้ว่าผลประกอบการในปี 2564 และต่อเนื่องในปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ แต่ด้วยการบริหารจัดการและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤต ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อพยุงเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้รับโล่ทองต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน เรื่อง สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ และรางวัลโล่เชิดชูเกียรติในการเป็นต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการ และ ผู้บริหาร มีความมั่นใจว่าจะสามารถนำพาบริษัทในกลุ่มบริษัท พี อาร์ จีฯ ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยดี และยังคงความมั่นคงต่อไปในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน และสร้างความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายตลอดปี และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โปร่งใส พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าต่อสังคมไทย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเติบโต มั่งคั่งและผลตอบแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ
นายปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานกรรมการบริหาร
นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่