สารจากคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2566 ของกลุ่มบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในปี 2565 เป็นการเน้นย้ำพื้นฐานการทำงานในแต่ละบริษัทย่อยในรูปแบบกระบวนการที่สมบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้า และนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อตอบสนองความพีงพอใจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดของแต่ละบริษัท รวมถึงเชื่อมต่อการทำงานของทุกบริษัทในด้านการสนับสนุนงานที่ต้องดำเนินการ ด้วยระบบการบริหารงานส่วนกลางการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน แต่ยังคงสามารถตรวจสอบวิธีการทำงานไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทำให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นในทุกบริษัทของกลุ่ม พี อาร์ จีฯ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางกลุ่มบริษัทต้องการ เพื่อปรับตัวไปกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมก่อนเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ที่ผ่านมานี้ยังคงมีผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจข้าวมาบุญครองบางช่องทาง ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 2,340 ล้านบาท โดยรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการขาย 235 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ขายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 346 ล้านบาท ลดลง 262 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 43 จากปีที่ผ่านมา โดยลดลงจากกำไรจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 558 ล้านบาท ส่วนฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท พี อาร์ จีฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสินทรัพย์รวม 10,568 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,599 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,969 ล้านบาท

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อาหาร หลังจากได้มีการปรับกลยุทธ์ด้านชนิดสินค้าเป็น 3 รูปแบบ คือข้าวสุขภาพ ข้าวอร่อย และข้าวอิ่ม เพื่อให้ตรงและสอดคล้องกับการบริโภค และแยกกลยุทธ์ที่ชัดเจนในข้าวแต่ละรูปแบบแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้มีความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สูงมาก บริษัทจึงระมัดระวังในการดูแลในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคในแต่ละช่องทางขายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความแตกต่างกัน เพื่อให้ชนิดสินค้าที่ตรงตามความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทจึงได้จัดแบ่งช่องทางการขายที่เหมาะสม ทำให้มีรายได้การขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่องทางค้าส่ง และช่องทาง HORECA ที่เป็นร้านอาหาร โรงแรม การจัดเลี้ยง และช่องทางอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว

ในปีที่ผ่านมาการบริโภคข้าวของคนไทยได้ลดลงและการขยายตัวของตลาดเติบโตน้อยลง แต่บริษัทยังคงมีการเติบโตที่สูงกว่าตลาดโดยรวม และในด้านข้าวสุขภาพ บริษัทได้รับรางวัลชีวจิต อวอร์ด 2023 ด้าน READER’S VOTE สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซเบอรี่ และด้าน GURU’S PICK จากผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมนพคุณ ทำให้ข้าวมาบุญครองยังคงเป็นผู้นำตลาดสำหรับ ข้าวเพื่อสุขภาพ รวมถึงได้รับรางวัลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีพิเศษ โดยได้รับเครื่องหมายสัญลักษณ์พนมมือติดดาว จากกระทรวงพาณิชย์เป็นปีที่ 17 ติดต่อกัน

ธุรกิจศูนย์อาหาร มีการปรับตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา และจำนวนผู้ใช้บริการของศูนย์อาหารมีเพิ่มขึ้นแต่ยังคงไม่เทียบเท่ากับก่อนเกิดสถานการณ์ก่อนเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการแข่งขันที่ เพิ่มสูงขึ้นสำหรับร้านอาหารในทุกศูนย์การค้า และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหลังจากมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ในร้านอาหารชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละศูนย์การค้า

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มองถึงความเป็นไปได้ที่จะหันมาเน้นการให้บริการด้านเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นได้ในทุกช่วงเวลา จึงได้มีการปรับปรุงและตกแต่งร้านเครื่องดื่มในศูนย์อาหารซึ่งดำเนินบริหารจัดการโดยศูนย์อาหารของเราเอง ให้มีรายการเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความหลากหลายและเป็นจุดดึงดูดเพื่อให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงเรายังนำร้านอาหารมีชื่อเสียงที่เป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเข้าเสริมในศูนย์อาหาร ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค ทุกสาขา ทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตลอดเวลา โดยยังคงมีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกครึ่งชั่วโมง มีการจัดเว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงยังคงตรวจตราร้านค้าผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในศูนย์อาหาร ให้มีมาตรฐานความอร่อย ความปลอดภัยเช่นเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าที่มามีความมั่นใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ

ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ดำเนินการให้เช่าพื้นที่ และสถานที่สำหรับการ จัดงานอีเว้นท์ ถ่ายหนัง ละคร โฆษณา การจัดงานแสดงต่างๆ บนลานกิจกรรมทั้งกลางแจ้งและในร่ม ส่วนบริษัท ริเวอร์เดล มารีน่า จำกัด ดำเนินงานและบริหารจัดการท่าเรือยอร์ชริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับ เอ-คลาส ครบวงจรซึ่งประกอบด้วย ท่าเรือริเวอร์ยอร์ช พื้นที่ให้เช่าเก็บเรือ โชว์รูมเรือ ศูนย์ซ่อมบำรุงเรือ และศูนย์รวมสินค้าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับเรือ ปั๊มน้ำมัน ริมแม่น้ำ และในปีที่ผ่านมา ริเวอร์เดล มารีน่า เป็น มารีน่าที่มีผู้นำเรือมาฝากเก็บมากที่สุดในริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้มีเรือมากกว่า 70 ลำ และยังได้รับรางวัล Product of the Year Award 2023 ประเภทด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ โดยนิตยสาร Business+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล The International Clean Marina ซึ่งถือเป็นรางวัลที่การันตีคุณภาพทั้งในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการ อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ประเภทสถานที่จัดงาน Special Event โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กลุ่มบริษัท พี อาร์ จีฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยในปี 2566 ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน 7 ปี ซ้อนตั้งแต่ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) มาโดยตลอด

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ฯ ยังคงพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาองค์กร และให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วน เพื่อให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน และโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ จากกรมอนามัยในปี 2566 และรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่แสดงถึงการตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ และผู้บริหาร มีความมั่นใจว่าจะสามารถนำพาบริษัทในกลุ่มบริษัท พี อาร์ จีฯ ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยดี และยังคงความมั่นคงต่อไปในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน และสร้างความสำเร็จด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเติบโต มั่งคั่งและผลตอบแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ
นายปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานกรรมการบริหาร
นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่