44

ปีใน
ธุรกิจอาหาร

5

ธุรกิจหลัก ผลิตภัณฑ์ข้าวศูนย์อาหารและร้านอาหาร

รายได้จากการขายรวม
1,838.22
ล้านบาท

เงินปันผลประจำปี 2565
อัตราหุ้นละ
0.30 บาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2567 16:33
PRG : SET
10.60 บาท
เปลี่ยนแปลง: -0.20
% เปลี่ยนแปลง: -1.85%
Chart Type

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

img25

กิจกรรม

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)